روز پرستار

چشم به آسودگی بر مبند، خواب را بگو که به غفلت بر چشمت پا ننهد، خستگی را بگو که در تو راه نیابد که بیماران، دل به مهر و صبوری تو بسته اند، و چشم های نگران بسیاری در انتظار بهبود به دست های پر تلاش تو خیره مانده است، بیدار باش [...]

بیشتر بخوانید