عکس عوارض نبود داروی بیماران

کمبود داروی بیماران هموفیلی

مدتهاست که در خبرهای کمبود داروهای این روزها، کبود داروی بیماران هموفیلی مشاهده می شود. در سالیان گذشته با ایجاد شرایط اختصاصی برای شرکت سامان دارو هشتم تقریبا انحصار داروی فاکتور هشت نوترکیب ایجاد شد. داروی سافاکتو نوترکیب این شرکت با سهم 20 درصد ابتدایی تا 80 درصد نهایی مشغول [...]

بیشتر بخوانید